Algemene Voorwaarden Imitch

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Imitch

Klaaskampen 16A, 1251 KP Laren, Nederland

Telefoonnummer: 035-5312252, bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 18.00

E-mailadres: info@imitch-laren.nl

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. De algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door de ondernemer aangepast worden, echter nooit met terugwerkende kracht.
4. Eventuele afwijkingen van de algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten, in het bijzonder ten aanzien van de prijzen in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs inclusief belastingen;
• de kosten van verzending;
• wanneer van toepassing een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
• de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
4. Indien een aanbod onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van bestelling door de consument van het product en het voldoen aan de daarbij gestelde directe betaling.
2. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. De ondernemer zal bij de bevestiging zoals genoemd in artikel 4.2. de volgende informatie meesturen:
· de prijs inclusief belastingen; 
· de kosten voor verzending; 
· de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst. 
· het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer
4. De ondernemer is gehouden om zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren.
 
Artikel 6 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden ten tijde van de bevestiging van de aankoop via elektronische weg.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. De ondernemer verplicht zich niet om bestellingen te leveren op basis van foutieve informatie door de consument verstrekt.

3. De ondernemer blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

4. Als de consument in gebreke blijft en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan de ondernemer naast vordering van het verschuldigde bedrag niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke  kosten, hierbij inbegrepen incassokosten, die de ondernemer moet maken ter verkrijging van haar vordering.
 

Artikel 7 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. De ondernemer gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling van de consument daarvoor door haar is ontvangen.

3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4. De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 14 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

5. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

6. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Mislukt de levering door toedoen van de consument, bijvoorbeeld wanneer de producten bij levering niet worden aangenomen of worden geweigerd, dan komen de kosten voor eventuele opslag of hernieuwde verzending voor rekening van de consument.

Artikel 8 - Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Na de mogelijke ontbinding gedurende de eerste 7 werkdagen na de aankoop van het product dient de consument het product per ommegaande te retourneren aan de ondernemer, maar in ieder geval binnen 7 werkdagen.

3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van  zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte instructies. In het bijzonder geldt dat het product niet mag zijn gewassen of gedragen en dat de seal tag en de kaartjes die aan het product gehecht zijn niet zijn verwijderd.

4. De ondernemer verplicht zich niet tot het terugnemen van beschadigde of gebruikte producten. Als de seal tag die aan het product gehecht was is verwijderd, mag de ondernemer aannemen dat het product is gebruikt.

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht komen de kosten van terugzending voor rekening van de consument.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de consument tot het moment van retourbezorging aan de ondernemer.

7. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 9 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 11 - Garanties

1. De ondernemer garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de op de website vermelde specificaties.

2. De consument dient het geleverde product op het moment van de levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met  hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden.

3. Indien na levering blijkt dat de producten niet voldoen aan de op de website vermelde specificaties, zal de ondernemer binnen 30 dagen na retournering en ontvangst van het product er zorg voor dragen dat het door de consument betaalde bedrag wordt geretourneerd. 

4. De consument kan de ondernemer ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. De ondernemer is gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging,  inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.
5. De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan door toedoen van de consument, of als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door de consument of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de ondernemer, de consument of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product.
 
Artikel 12 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Deze klacht kan worden ingediend per e-mail of per telefoon.

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 
Artikel 13 - Gegevens

1. De consument dient er zorg voor te dragen dat zijn gegevens waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mail-adres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn. Tevens garandeert de consument dat hij wettelijk bevoegd is op enige wijze gebruik te maken van de website.

2. De ondernemer garandeert dat de gegevens van de consument met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming.

3. De ondernemer zal de consumentgegevens verwerken en opnemen in haar bestand om haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst die zij met de consument heeft gesloten na te kunnen komen en/of uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen. Daarnaast kan het e-mailadres van de consument worden gebruikt om de consument op de hoogte te stellen van bepaalde producten en diensten die voor de consument aantrekkelijk kunnen zijn, tenzij de consument daarvoor geen toestemming heeft gegeven.
 
Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. Indien door de ondernemer geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van de ondernemer jegens de consument beperkt tot hetgeen in artikel 10 (garanties) is geregeld.

2. De ondernemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit onder andere: 

1. Het niet of te laat leveren van producten door de ondernemer.  

2. De onmogelijkheid de website te gebruiken voor de consument;

3. Het feit dat bepaalde informatie op de website onjuist onvolledig of niet actueel is; 

4. Het onrechtmatig gebruik van de systemen van de website door een derde.

Artikel 15 – Overmacht

1. De onderrnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar

schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. In gevolge van artikel 12 is de ondernemer niet verplicht tot schadevergoeding.

Artikel 16 – Intellectuele eigendomsrechten

1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website van de ondernemer, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software,  merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij de ondernemer, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie de ondernemer niet gelieerd is.

2. Het is niet toegestaan (delen van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 17 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© 2016 - 2024 IMITCH Bijoux | Sieraden en accessoires Laren ♥ ♥ ♥ | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel